Drift och Analys

Stad innehåller kontrollfrågor och funktionstester om lokaler, hyresgäster, vakanser driftavtal, regler, föreskrifter, risker, riskhantering, ekonomi, energi, försäkring, myndighetskrav, information, omvärld och förbättringar för utvärdering av den dagliga driften.

Syfte och mål med intern kontroll är att garantera en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet genom tillförlitliga ekonomiska rapporter, löpande information om verksamheten samt att gällande lagar och föreskrifter efterföljs.

Enkel uppladdning
Tillsammans med företagets kvalitetsansvariga laddas Webcoach med frågor om kontrollmiljö, riskanalys, kontroll-aktiviteter, kommunikation och tillsyn enligt Coso-modellen eller motsvarande kvalitetssystem för övervakning av den interna och externa miljön. 

Utvärdering av resultat
Resultaten visar tydliga tendenser med nyckeltal som matchas mot uppsatta kvalitetsmål för intern styrning och kontroll av processer och rutiner för systematiska risk- och väsentlighetsanalyser.